Kinh Điển      Xem Video      Nghe Audio       Luận Giải      Âm Nhạc
PHÁP ÂM / KINH ĐIỂN
ĐẠO ĐỨC – PHẦN KHAI DUYÊN  
Phần đầu của bài giảng về hai chữ Đạo đức của Đức Tông Sư Minh Trí tại giảng đường Tân Hưng Long Tự ngày 06/01/1957. Cư sĩ Như Pháp ghi chép.
ĐẠO ĐỨC   
Mùng 6 tháng Chạp năm Bính Thân, nhằm ngày mùng 6 tháng Giêng dương lịch năm 1957, là ngày đáng ghi chép trong lịch sử hoằng pháp của Giáo hội Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam. Ngày ấy Đức Tông sư Minh Trí chủ toạ phiên nhóm hằng tuần của Ban Đạo Đức Trung ương, và cũng là ngày Đức Tông sư giảng giải phân minh hai chữ Đạo Đức.
LỄ BÁI LỤC PHƯƠNG  
Lễ bái lục phương nghĩa là: lễ lạy sáu hướng. Lễ lạy sáu hướng phát sanh ở núi Kê-túc, thành Vương-xá (Rajāgrila), xứ Ấn Độ, vào thế kỷ thứ sáu trước kỷ nguyên Gia Tô.
PHU THÊ NGÔN LUẬN  
Cuộc đời vừa tỉnh giấc vu san, Cõi tạm trăm năm nghĩ lại càng, Tìm chốn Tây phang mau trỗi gót, Ngõ lìa khỏi cuộc biến thương tang. Từ xưa nghe đạo Phật mà chưa thấu căn nguyên, Cũng bởi vì thất học di truyền, Bày sớ điệp trông mong tế hưởng, Chớ thật anh linh vô thượng, oai đức cao thâm, Khuyên thiện nam gắng chí mà tu tâm, Bảo tín nữ bền lòng mà luyện tánh.
PHƯỚC HUỆ SONG TU  
Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam (TĐCSPHVN) đã chánh thức hoạt động trên 20 năm trường.
PHƯƠNG PHÁP KIẾN TÁNH  
Thuyết minh chơn lý và phương pháp tu tập căn bản.
Trang Đầu « 1 2 
Kinh Điển      Xem Video      Nghe Audio       Luận Giải      Âm Nhạc