Click xem chi tiết
Đại hội đại biểu Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam nhiệm kỳ 2013 – 2018.   
Đại hội Đại biểu lần thứ II Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam cấp Trung ương nhiệm kỳ 2013 – 2018.
Trang Đầu « 2 3