Giới thiệu về Phòng Thuốc Nam Phước Thiện

Lịch sử hình thành

Nội dung giới thiệu lịch sử hình thành phòng thuốc

Chụp hình lưu niệm

Phương châm hoạt động

Nội dung giới thiệu phương châm hoạt động

Đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ phát biểu

Định hướng phát triển

Nội dung định hướng phát triển

Đại diện lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ và Vụ Các Tôn giáo khác