Một ngày làm việc tại Phòng Thuốc Nam phước thiện Tổ đình Hưng Minh Tự

Mỗi Hội quán của Giáo hội TĐCSPHVN đều có một Phòng Thuốc Nam phước thiện. Từ mấy mươi năm qua, 210 Phòng Thuốc liên tục hoạt động 6 ngày/tuần, phục vụ mọi giới đồng bào.

Xem tại: https://www.facebook.com/TinhDoCuSiPhatHoiVietNam/